Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle prijslijsten, aanbiedingen, offertes en leveringen van Wispe Brouwerij B.V. (“Wispe”) en alle overeenkomsten die Wispe aangaat met de Wederpartij, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit distributieovereenkomsten.

Artikel 1 | Definities

1.1 “Wispe”: Wispe Brouwerij B.V. gevestigd te Weesp en ingeschreven bij de KvK onder nummer 7221.3086.

1.2Wederpartij”: iedere (rechts)persoon met wie Wispe een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Wispe een aanbieding doet of jegens wie Wispe enige (rechts)handeling verricht.

1.3 “Producten”: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle daarmee samenhangende diensten.  

1.4 “Schriftelijk”: per brief of per e-mail.

Artikel 2 | Algemeen  

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.   

2.2 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Wispe en de Wederpartij.

2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.

2.4 Bij het plaatsen van een nieuwe opdracht door de Wederpartij is de dan geldende versie van de Voorwaarden van toepassing. Raadpleeg s.v.p. bij elke nieuwe opdracht de dan geldende versie van deze Voorwaarden.

2.5 Voor zover deze Voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 3 | Aanbiedingen, Offertes en Totstandkoming van de overeenkomst  

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Wispe niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Aanbiedingen, offertes of eerder verleende kortingen, gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en binden Wispe op geen enkele wijze voor een nieuwe overeenkomst.   

3.2 Een aanbieding of (prijs)opgave van Wispe aan de Wederpartij is vertrouwelijk en mag niet zonder Schriftelijke toestemming van Wispe aan derden openbaar worden gemaakt.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wispe niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  

3.4 Enkel na schriftelijke (order)bevestiging van Wispe komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Wispe slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Wispe zijn bevestigd.

3.5 Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen Schriftelijk vóór de uitvoering van de overeenkomst door Wispe maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de datum van de verzending van de (order)bevestiging Schriftelijk te worden gemeld bij Wispe.

3.6 Iedere aanbieding of toezegging gedaan door een vertegenwoordiger van Wispe is alleen bindend voor zover de laatstgenoemde dit Schriftelijk heeft bevestigd.

3.7 Wispe is gerechtigd om opdrachten te weigeren, dan wel bepaalde aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de overeenkomst te verbinden.    

Artikel 4 | Tarieven & Prijzen

4.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Wispe te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen periodiek te wijzigen.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., invoerrechten en exclusief (wettelijke) accijnzen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op Free Carrier, Weesp, Nederland (FCA, Incoterms® 2010) tenzij anders schriftelijk aangegeven. Ten aanzien van leveringen binnen Nederland die niet voor de export bedoeld zijn, gelden de Nederlandse wettelijke regelingen betreffende accijnsgoederen en B.T.W.

4.3 Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met terugwerkende kracht gewijzigd), koersverhoudingen, invoerrechten, stijgingen van de grondstof- en materiaalprijzen, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na orderbevestiging maar voor levering voordoen, geven Wispe het recht, naar haar eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de Wederpartij ter zake enig recht op schadevergoeding heeft. Tevens is Wispe gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de Wederpartij door te berekenen.

4.4 Indien het een exporttransactie betreft, verbindt de Wederpartij zich om de door Wispe geleverde producten op correcte en legale wijze te importeren waarbij zij zich verplicht de van toepassing zijnde heffingen zoals alcohol accijns en B.T.W. te voldoen en het bewijs daarvan te zullen leveren aan Wispe wanneer hierom gevraagd wordt ten einde Wispe in staat te stellen te allen tijde deze heffingen te verleggen naar de Wederpartij en de daartoe opgestelde documenten aan te zuiveren.  

Artikel 5 | Betaling  

5.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal betaling plaatsvinden binnen een vervaltermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum. De Wederpartij zal de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen betalen op een door Wispe aangegeven rekening en onder vermelding van het op de factuur genoemde referentienummer. 

5.2 Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen acht (8) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Wispe te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Wederpartij haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 

5.3 Alle aan de Wederpartij in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. de Wederpartij is niet bevoegd tot verrekening. De Wederpartij heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Wispe op te schorten. 

5.4 Indien de Wederpartij niet binnen de betalingstermijn betaalt, is de Wederpartij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Wispe op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Wispe heeft het recht om na het verstrijken van de betalingstermijn over haar vordering een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt berekend.

5.5 Indien de Wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Wispe gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten en overige overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Tevens is al hetgeen de Wederpartij aan Wispe uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.   

5.6 Indien Wispe, na het verstrijken van de betalingstermijn, de Wederpartij tot betaling aanmaant, is de Wederpartij tevens een bedrag van vijftien euro (EUR 15,-) aan administratiekosten verschuldigd.

5.7 Indien Wispe haar vordering op de Wederpartij aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de Wederpartij zijn. De buitengerechtelijke kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste EUR 250,- per vordering bedragen.

5.8 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen vindt er mindering plaats op de hoofdsom. Wispe kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.9 In geval van faillissement, surséance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Wispe en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Wispe onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 6 | Levering

6.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen geschiedt levering van de door de Wederpartij bestelde producten Free Carrier, Weesp, Nederland (FCA, Incoterms® 2010).

6.2 Wispe spant zich in om de door de Wederpartij bestelde producten te leveren binnen de door partijen overeengekomen levertermijnen. Overeengekomen levertermijnen zijn altijd indicatief en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen. Indien vertraging dreigt of zich voordoet, zullen Wispe en de Wederpartij zo spoedig mogelijk hierover overleggen. De Wederpartij zal ervoor zorgdragen dat hij goed bereikbaar is voor overleg. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 6 weken) van de overeengekomen levertijd heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De Wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.

6.3 De levertermijn gaat niet eerder in dan nadat een overeenkomst tot stand is gekomen conform het bepaalde in artikel 3 en de Wederpartij aan Wispe voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt en Wispe de overeengekomen vooruitbetaling van de Wederpartij ontvangen heeft.

6.4 Wispe behoudt zich het recht voor om orders te annuleren of producten niet of later te leveren als gevolg van beschikbaarheid van voorraden of het stopzetten van productie van producten. Wispe zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk berichten. De Wederpartij heeft in dat geval geen aanspraak op enige boete-of schadevergoeding. Deelleveranties kunnen door Wispe afzonderlijk aan de Wederpartij worden gefactureerd. De Wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig deze Voorwaarden. 

6.5 Op de Wederpartij rust een afnameplicht. Indien de Wederpartij de producten niet op de overeengekomen datum in ontvangst neemt, is de Wederpartij in verzuim en kan Wispe naar keuze (i) de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden; (ii) de Producten voor rekening en risico aan de Wederpartij verzenden; (iii) de producten voor rekening en risico van de Wederpartij onder zich houden. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen eventuele minderopbrengst en opslagkosten, komen voor rekening van de Wederpartij. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Wispe toekomende rechten.  

6.6 Onverminderd het hierna bepaalde in artikel 7 van deze Voorwaarden, gaat het risico voor verlies of beschadiging van de Producten over op de Wederpartij op het moment waarop deze aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van een door de Wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.  

Artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud  

7.1. Alle aan de Wederpartij geleverde Producten blijven eigendom van Wispe tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.

7.2. Het is de Wederpartij toegestaan de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden met dien verstande dat, totdat de Wederpartij de producten volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met Wispe is nagekomen, Wispe in de rechten treedt van de Wederpartij jegens diens afnemers. De Wederpartij draagt alsdan, voorzover nodig, deze rechten aan Wispe over, welke overdracht Wispe aanvaardt. Het is de Wederpartij echter niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de Wederpartij surséance van betaling is gevraagd of de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

7.3. Indien en zolang Wispe eigenaar van de Producten is, zal de Wederpartij Wispe onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten. Bovendien zal de Wederpartij Wispe meedelen waar de Producten, waarvan Wispe eigenaar is, zich bevinden. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal de Wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Wispe. De Wederpartij staat er voor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

7.4. Producten waarop ten gunste van Wispe een eigendomsvoorbehoud rust, dienen door de Wederpartij steeds afgescheiden te worden bewaard van Producten van derden en dienen door de Wederpartij zodanig te worden aangeduid of gemarkeerd dat de eigendom van Wispe te allen tijde eenvoudig kan worden vastgesteld.

7.5. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Wispe rust, dienen steeds op eerste daartoe strekkend verzoek van Wispe aan haar ter beschikking te worden gesteld.

7.6. Indien dezelfde soort producten geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de Wederpartij aanwezige producten geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Artikel 8 | Intellectuele Eigendomsrechten 

8.1 Alle rechten in de Producten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten, berusten bij Wispe en/of haar licentiegevers.

8.2 Alle door Wispe aan de Wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de Producten van Wispe alsmede verstrekte documentatie, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De Wederpartij zal deze informatie te allen tijde:

a) strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de Wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;

b) slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt. De Wederpartij verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten.

Artikel 9 | Reclames

9.1 Voor zover is toegestaan onder dwingend recht verleent Wispe geen garanties ten aanzien van de door haar te leveren Producten. De Wederpartij begrijpt en accepteert dat de Producten die Wispe levert bederfelijke natuurproducten zijn die een beperkte houdbaarheid hebben.

9.2 De Wederpartij is verplicht terstond na de in ontvangstneming de geleverde Producten, inclusief de verpakking, op eventuele direct zichtbare gebreken en/of beschadigingen en/of compleetheid te controleren. Reclames omtrent direct zichtbare gebreken dienen plaats te vinden binnen een (1) werkdag na ontvangst van de producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclames omtrent niet direct waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen vijf (5) werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, Schriftelijk te worden gemeld bij Wispe, waarna alle rechten van de Wederpartij ten aanzien van het gebrek jegens Wispe komen te vervallen.

9.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit en hoeveelheid kunnen geen grond voor reclames opleveren. Wispe mag tot 10 % minder of meer van de gecontracteerde hoeveelheid leveren.

9.4 In geval van een klacht is de Wederpartij verplicht de Producten waarover hij klaagt, afgescheiden opgeslagen, ter beschikking van Wispe te houden. De Wederpartij is bovendien verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door Wispe of een door Wispe ingeschakelde derde te verlenen. Bij het gegrond verklaren van de klacht zijn de kosten van het onderzoek voor Wispe. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de Wederpartij.

9.5 Een klacht geeft de Wederpartij niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Wispe niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.

9.6 Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wispe, onder nader door Wispe te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Wispe geschiedt verzending, alsmede opslag van de producten voor rekening en risico van de Wederpartij.

9.7 Indien een klacht, naar het oordeel van Wispe, terecht en binnen de daarvoor gestelde reclametermijnen wordt geuit, is Wispe uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde Producten, dan wel de Producten terug te nemen en de Wederpartij te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is Wispe gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid & Overmacht

10.1 Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Wispe en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is Wispe nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Wederpartij. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Indien en voorzover, ondanks het hierboven gestelde op Wispe enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid van Wispe beperkt tot de orderwaarde van de geleverde Producten die hebben geleid tot het ontstaan van de schade met dien verstande dat Wispe hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal EUR 15.000,- per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.

10.3 Tenzij de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van Wispe zal de Wederpartij Wispe vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde Producten en zal hij Wispe alle schade vergoeden die Wispe lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

10.4 Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen een (1) jaar na levering van de producten Schriftelijk bij Wispe is ingediend.

10.5 Wispe is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen of niet tijdig nakomen van een verplichting voortvloeiend uit een overeenkomst indien dit wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan stakingen, belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, werkstaking, brand, machinebreuk, boycots, sancties, oorlog of oorlogsgevaren en te late levering door toeleveranciers en omstandigheden die niet voor rekening en risico van Wispe komen.

10.6 Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft voortgeduurd, hebben zowel Wispe als de Wederpartij het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. De Wederpartij is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 | Annulering 

11.1 Annulering van een order door de Wederpartij is in beginsel niet mogelijk. Indien de Wederpartij een order niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Wispe alle met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van Wispe op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Voorts is Wispe gehouden de uit de annulering voortvloeiende kosten te vergoeden.

11.2 Door de Wederpartij zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 25% van de hoofdsom, te vermeerderen met B.T.W.

Artikel 12 | Recall

12.1 De Wederpartij verplicht zich Wispe te assisteren bij de uitvoering van een eventuele ‘product recall’. In dat verband ook verplicht de Wederpartij zich om voor de traceerbaarheid van de geleverde Producten adequate bestanden bij te houden van haar verkoopactiviteiten en afnemers voor tenminste een periode van 2 jaren na de verkoopdatum. De bestanden bevatten tenminste informatie over verkoopdata, verkoopaantallen, partijnummers en partij specificaties en alle andere informatie die in het kader van een eventuele product recall noodzakelijk kan zijn.

Artikel 13  | Verzuim en Beëindiging van de Overeenkomst  

13.1 Indien de Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is de Wederpartij in verzuim en is Wispe zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (i) de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of (ii) die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks zonder dat Wispe tot enige schadevergoeding is gehouden.   

13.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Wederpartij, is Wispe bevoegd alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, tenzij de Wederpartij of diens curator of bewindvoerder zich tegenover Wispe op haar Schriftelijk verzoek binnen redelijke termijn bereid verklaart de overeenkomst(en) gestand te doen. In dat laatste geval is Wispe gerechtigd zonder ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door de Wederpartij voldoende zeker is gesteld.  

13.3 Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel 13 doet niet af aan de overige rechten van Wispe op grond van de wet en de overeenkomst.  

13.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel 13 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Wispe op de Wederpartij uit hoofde van de betreffende overeenkomsten en (ii) alle vorderingen van Wispe op de Wederpartij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Wispe gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In verband daarmee zal Wispe en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van de Wederpartij te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Wispe in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

Artikel 14 | Rechts- & Forumkeuze

14.1 Op deze Voorwaarden, de door Wispe gedane aanbiedingen en de met Wispe gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Wanneer de Wederpartij is gevestigd in de Europese Unie zullen alle geschillen die tussen Wispe en de Wederpartij mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, zulks onverminderd de bevoegdheid van Wispe om het geschil desgewenst voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Wederpartij.

14.3 Wanneer de Wederpartij is gevestigd buiten de Europese Unie zullen alle geschillen die tussen Wispe en de Wederpartij mochten ontstaan, worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter, en de plaats van arbitrage zal zijn Haarlem, Nederland.

Artikel 15 | Overige Bepalingen

15.1 Zowel Wispe als de Wederpartij zullen alle op hen rustende verplichtingen onder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zorgvuldig naleven, en partijen zullen elkaar over en weer vrijwaren tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

15.2 Wispe is gerechtigd de onderhavige Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door Wispe aangegeven moment. Wispe zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van Wispe. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de Wederpartij het recht om aan Wispe te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige Voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.

15.3 De Wederpartij dient wijzigingen in naam- en/of adresgegevens van de Wederpartij tijdig aan Wispe door te geven, en de Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid van de bij Wispe bekende gegevens van de Wederpartij.

15.4 Wanneer door Wispe gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wispe deze Voorwaarden soepel toepast.

15.5 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overblijvende bepalingen worden uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen. Partijen verplichten zich om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en dat zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Versie  | 2 augustus 2018

Reserveer een tafel

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.